Връзки

МИНИСТЕРСТВА

Министерство на правосъдието – www.justice.government.bg

Министерство на вътрешните работи – www.mvr.bg

Министерство на външните работи – www.mfa.bg

Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg

Министерство на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg

Министерство на финансите – www.minfin.bg

 

СЪДЕБНА ВЛАСТ

Висш съдебен съвет – www.vss.justice.bg

Върховeн касационен съд – www.vks.bg

Прокуратура на Република България – www.prb.bg

 

ДРУГИ

Висш адвокатски съвет – www.vas.bg

Национална следствена служба – www.nsls.justice.bg

Национално бюро за правна помощ – www.nbpp.government.bg

Национална комисия за борба с трафика на хора – www.antitraffic.government.bg

Държавна агенция за закрила на детето – www.sacp.government.bg

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Портал на Европейския съюз – http://europa.eu/index_bg.htm

Европейски съд за правата на човека – http://www.echr.coe.int/

Европейски портал за електронно правосъдие – https://e-justice.europa.eu

Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси – http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_bg.htm

Дейности на Европейския съюз – Правосъдие, свобода и сигурност – http://europa.eu/pol/justice/index_bg.htm

Skip to content