Национален съвет

Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е създаден към министъра на правосъдието по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Националният съвет отговаря за:

 • изплащането на финансовите компенсации;
 • изготвя образец на молбата за финансова компенсация на български, английски, френски и немски език, списък на документите, които са необходими за разглеждането й, образци на формуляра и на протокола по чл. 6а, ал. 2 и 3, на декларацията по чл. 18, ал. 7, както и формулярите по чл. 19, ал. 2 и чл. 24, ал. 8 , и ги предлага за утвърждаване на министъра на правосъдието;
 • разработва политиката, планирането и представянето на законодателни и практически инициативи в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
 • координира дейността на органите и организациите, които информират пострадалите за техните права, във връзка с изпълнението на закона;
 • оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентния орган на другата държава членка;
 • възлага провеждането на виктимологични изследвания и осъществява съгласуването на други изследователски програми в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
 • провежда и координира информационната дейност по закона;
 • организира и провежда подготовката и обучението на кадри в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления; осъществява международното сътрудничество в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
 • ежегодно представя пред министъра на правосъдието доклад за предприетите действия за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления;
 • най-малко веднъж на три месеца се отчита пред министъра на правосъдието за изразходваните средства във връзка с подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления.

 

Към Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления е създадена Експертна комисия за подпомагане на дейността му.

Комисията:

– разглежда постъпилите молби за финансова компенсация, изготвя становище за основателността на всяка от тях и проект на решение;

– подпомага националния съвет при изплащането на финансовите компенсации;

– подпомага националния съвет при изготвянето на образците на документи по чл. 21, т. 2 от закона;

– подпомага националния съвет при разработването на политиката, планирането и представянето на законодателни и практически инициативи в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;

– подпомага националния съвет при координиране на дейността на органите и организациите по чл. 6, ал. 1 от закона във връзка с изпълнението на закона;

– подпомага националния съвет при оказването на съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация;

– подпомага националния съвет при възлагане на провеждането на виктимологични изследвания и осъществяване на съгласуването на други изследователски програми в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;

– подпомага националния съвет при провеждането и координирането на информационната дейност по чл. 6, 6а, 6б и 7 от закона;

– подпомага националния съвет при организирането и провеждането на подготовката и обучението на кадри в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;

– подпомага националния съвет при осъществяването на международното сътрудничество в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;

– подпомага министъра на правосъдието при осъществяването на процедурата по избор на организации за подкрепа на пострадали;

– осъществява контрол върху дейността на организациите за подкрепа на пострадали;

– изготвя ежегодния доклад до министъра на правосъдието за предприетите действия за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления;

– най-малко веднъж на три месеца изготвя отчет до министъра на правосъдието за изразходваните средства във връзка с подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления;

– изпълнява и други функции, определени със заповед на министъра на правосъдието във връзка с прилагане на закона.

 

Състав на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП) с председател Емил Дечев – заместник-министър на правосъдието.

 

Членове:

 1. Веска Райчева – съдия във Върховния касационен съд;
 2. Радосвета Раева – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
 3. Благородна Макева – старши комисар, д-р, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерство на вътрешните работи;
 4. Любомира Любомирова – главен юрисконсулт, дирекция „Правна” в Министерство на здравеопазването;
 5. Пламена Петрова – старши юрисконсулт, дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки в Министерство на труда и социалната политика“;
 6. Елена Атанасова – главен експерт, дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите;
 7. Зоя Милчева – главен юрисконсулт, дирекция „Консулски отношения” в Министерство на външните работи;
 8. Георги Спасов – главен експерт, дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ в Министерството на правосъдието, секретар на НСПКПП;
 9. Пламен Таков – главен юрисконсулт, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” в Държавната агенция за закрила на детето;
 10. Добряна Петкова – и.д. секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;
 11. Ралица Негенцова – представител на Висшия адвокатски съвет;
 12. Росанка Венелинова – представител на Българската асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите.

 

Резервни членове:

 1. Любка Андонова – съдия във Върховния касационен съд;
 2. Петя Маринова – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
 3. Ваня Георгиева – началник сектор „Методическо ръководство на дейността по разследване“, Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерство на вътрешните работи;
 4. Христина Гетова – директор на дирекция „Правна“ в Министерство на здравеопазването;
 5. Ивелина Шопска – старши юрисконсулт, дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки в Министерство на труда и социалната политика“;
 6. Ралица Радкова – главен експерт, дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите;
 7. Ралица Димитрова – старши юрисконсулт, дирекция „Консулски отношения” в Министерство на външните работи;
 8. Наталия Граматикова – държавен експерт, дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ в Министерството на правосъдието;
 9. Димитър Янакиев – юрисконсулт, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” в Държавната агенция за закрила на детето;
 10. Мария Димитрова – главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора;
 11. Иван Чолаков – представител на Висшия адвокатски съвет;
 12. Стилиян Иванов – представител на Българската асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите.

 

Skip to content