Права на пострадалите по ЗПФКПП

ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ЗА ПРАВАТА ИМ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Ако сте пострадал от престъпление, органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа на пострадали са длъжни незабавно да Ви уведомят за:

 1. възможностите Ви за достъп до медицинска помощ, за организациите, към които можете да се обърнете за безплатна психологическа помощ и подкрепа, както и за всякакъв вид специализирана помощ, които можете да получите;
 2. правото Ви на правна помощ, органите, към които можете да се обърнете за упражняването му, условията и реда за предоставяне на безплатна правна помощ;
 3. органите, пред които можете да подадете сигнал за извършеното престъпление, процедурите след подаване на сигнала и възможностите Ви за действие при условията и реда на тези процедури;
 4. органите, пред които може да подадете сигнал при нарушаване на правата Ви от компетентния орган, действащ в рамките на наказателното производство;
 5. правата Ви в наказателния процес и възможностите за участието Ви в него;
 6. органите, към които могжете да се обърнете, за да получите защита за себе си и Вашите близки, условията и реда за получаване на такава защита;
 7. органите, към които можете да се обърнете, за да получите финансова компенсация от държавата, условията и реда за получаването й;
 8. възможностите за защита на правата и интересите Ви, ако сте чужд гражданни, пострадал от престъпление на територията на Република България;
 9. възможностите за защита на правата и интересите Ви, ако са пострадал от престъпление на територията на друга държава, и към кои органи можете да се обърнете в тези случаи.

Наблюдаващият прокурор в хода на досъдебното производство следи за изпълнението на задълженията на разследващите органи за предоставяне на горепосочената информация.

При уведомяването за правата Ви компетентните органи следва да се съобразят със състоянието и с възрастта Ви. Уведомяването се извършва устно и писмено чрез формуляр по образец, на език, който разбирате. За уведомяването се изготвя протокол по образец, в два еднообразни екземпляра, които се регистрират по установения в съответния орган или организация ред. Единият екземпляр от протокола и формулярът Ви се връчват.

Задграничните представителства на Република България в държавите – членки на Европейския съюз, следва да информират писмено българските граждани, които са пострадали от престъпление на територията на приемащата държава – при тяхно желание, за компетентните органи в тази държава, към които могат да се обърнат относно реда за получаване на подпомагане и финансова компенсация, за възможността да подаде молба за компенсация чрез българския компетентен орган, ако се намират на територията на Република България, както и за условията и реда за получаване на съответния вид подпомагане на територията на Република България.

 

ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ

Финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП) се предоставя за престъпленията посочени в чл. 3, ал. 3 от закона:

 1. тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора;
 2. престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
 3. други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления се прилага за горепосочените престъпления, извършени след 30 юни 2005 г.

При условията и по реда на ЗПФКПП финансова компенсация могат да получат пострадали, претърпели имуществени вреди. Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правото на финансова компенсация преминава върху неговите наследници или върху лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство.

Пострадалите от престъпления придобиват правото си да търсят финансова компенсация по ЗПФКПП след приключване на наказателното производство, при влязъл в сила акт на органите на съдебната власт:

 • осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия;
 • споразумението за решаване на делото в досъдебното производство;
 •  прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8а и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс;
 • прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

ВАЖНО! Молбата за финансова компенсация се подава до областния управител по настоящ адрес на пострадалия или до Националния съвет в едногодишен срок след влизането в сила на стответния акт на органите на съдебната власт. Молбата за финансова компенсация се разглежда в едномесечен срок от датата на постъпването им. При необходимост този срок може да бъде удължаван до три месеца.

Образец на молбата за финансова компенсация се предоставя на пострадалите от Националния съвет, областните управители, органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа на пострадали.

Утвърдените със Заповед № ЛС-04-308/16.04.2007 г. на министъра на правосъдието образец на молба за финансова компенсация и списък с необходимите документи за разглеждането на молбата, можете да намерите в секция „Документи“.

Финансовата компенсация се изразява в предоставяне от държавата на  парична сума, като максималният й размер за всички правоимащи не може да надвишава 10 000 лв. Когато финансовата компенсация се предоставя за издръжка на лица, ненавършили 18-годишна възраст, които са наследници на починал от престъпление, размерът за всяко едно лице е до 10 000 лв.

Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението и се изразяват във:

 • разходи за лечение, с изключение на разходите, които се поемат от бюджета на  Националната здравноосигурителна каса
 • пропуснати доходи
 • разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски
 • пропуснати средства за издръжка
 • разходи по погребение
 • други имуществени вреди

Редът за установяването на имуществените вреди и изплащането на финансовата компенсация се определят с правилника за прилагане на ЗПФКПП.

БЕЗПЛАТНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ И ПОМОЩ

Пострадалите от престъпления могат да получат безплатна психологическа консултация и помощ, които се предоставят от специалисти – психолози от организациите за подкрепа на пострадали, съобразно нуждите на пострадалия и психологическото му състояние.

Молбата за предоставяне на безплатна психологическа помощ се подава до избраната от пострадалия организация за подкрепа на пострадали. Молбата трябва да съдържа: трите имена на пострадалия, неговото гражданство, дата и място на раждане, постоянен и настоящ адрес; дата, място и обстоятелства на извършване на престъплението; датата, на която пострадалият е уведомил компетентните органи за извършеното престъпление и основанията на подателя на молбата за търсене на психологическа помощ. Към молбата се прилагат копия на документите, които удостоверяват посочените в нея данни.

За повече информация се обърнете към Българска асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите. Посетете секция „Контакти“.

БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Безплатната правна помощ се предоставя по реда и условията на Закона за правната помощ.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПРАВНА ПОМОЩ

 1. Кой има право на правна помощ?
 • социално слаби физически лица
 • лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, центрове за временно настаняване на бездомни хора и др.
 • приемно семейство или семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето
 1. Нямат право на правна помощ – еднолични търговци; юридически лица – търговски дружества, кооперации и др.
 2. Видове дела, по които се предоставя правна помощ :
 • наказателни дела
 • граждански дела – имуществени спорове – спорове за собственост, за делба, наеми, спорове за дължими парични суми, трудови спорове, брачни дела, заплащане на издръжка, предоставяне на родителски права, осиновяване, установяване на произход на дете и др.
 • административни дела
 1. Видове правна помощ:
 • консултация за постигане на споразумение преди завеждане на делото или за завеждане на дело
 • подготовка на документи за завеждане на дело
 • процесуално представителство /защита от адвокат/ по вече образувано в съда дело
 • представителство /защита от адвокат/ при задържане от органите на МВР
 1. Документи за предоставяне на правна помощ:
 • молба-декларация за правна помощ и молба за правна помощ до съда по образувано дело – по образец, можете да изтеглите от интернет страницата на Националното бюро за правна помощ, да получите от адвокатската колегия по местоживеене, както и да изтеглите от секция „Документи“
 • молба-декларация за семейно и имуществено състояние на молителя – можете да изтеглите от интернет страницата на Националното бюро за правна помощ, да получите от адвокатската колегия по местоживеене, както и да изтеглите от секция „Документи“
 • заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, че получавате месечни социални помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /обърнете се към Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес/.
 • удостоверение, че отговаряте на условията за получаване на месечни социални помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /обърнете се към Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес/
 • договор със специализирана институция за получаване на социални услуги – договор с дом за възрастни хора, договор за ползване на социални услуги, с центровете за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, с центровете за временно настаняване на бездомни хора и други
 • съдебно решение за настаняване на дете по Закона за закрила на детето
 1. До кого да подадем молба за правна помощ:
 • до НБПП – за консултация и подготовка на документи за образуване на дело, като се приложи освен декларацията за семейно и имуществено състояние и един от документите по т. „в”, „г” или „д”
 • до съда – при наличието на вече образувано дело, като се приложи освен декларацията за семейно и имуществено състояние и документи, удостоверяващи семейното положение, възраст, трудовата заетост – удостоверение от бюрата по труда, здравословното състояние – решение на ТЕЛК, заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” за получаване на добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хора с увреждания, удостоверение от НОИ за размер на пенсията и др. Трябва да докажете с документи, че не разполагате с достатъчно финансови средства, за да упълномощите адвокат.
 1. Как да си изберете адвокат?
 • от Националния регистър за правна помощ чрез интернет страницата на Националното бюро за правна помощ – списък на адвокатите по адвокатски колегии, предоставящи правна помощ
 • достъп до списъка на адвокатите, предоставящи правна помощ, който е публикуван на видно място в съответната адвокатска колегия. При избора на адвокат можете да разчитате на съответната адвокатска колегия, която ще ви ориентира и определи подходящ за Вашия проблем адвокат
 1. Какво да очаквате от назначения ви служебен защитник?
 • да ви обясни какво точно е положението Ви в момента
 • да Ви посочи какви са правата ви
 • да прецени налице ли е правен интерес за образуване на делото, допустима и обоснована ли е претенцията Ви, спазени ли са законните срокове
 • какви други възможности за защита имате
 • да ви предостави списък от документи, необходими за образуване на съответното дело
 • да ви поясни какви такси и разноски по производството дължите
 • има ли вероятност да бъдете освободени от плащане на такси и разноски по делото
 • какви са вероятните последици от процеса, т.е. как би могъл да се развие той
 • има ли основание за обжалване на решението, присъдата или друг съдебен акт
 1. Какво дължите за предоставената ви правна помощ?

Преди и по време на делото Вие не дължите на служебния адвокат никакво заплащане. Ако бъдете осъден или загубите изцяло или частично делото, Вие ще трябва да заплатите на Националното бюро за правна помощ разноските по възнаграждението на адвоката, който ви е защитавал. Правната помощ не обхваща заплащането на такси и разноски за експертизи и вещи лица по производството, освен ако сте освободен от съда, поради това че сте социално слаб.

 1. Други особености при предоставяне на правна помощ:
 • В Националното бюро за правна помощ няма адвокати, които да дават правни консултации на граждани;
 • служителите на НБПП могат да ви насочат за документите, които са ви необходими за предоставяне на правна помощ, от къде можете да се снабдите с тези документи, пред кого да подадете молбата си за правна помощ, в зависимост от случая.
 • информация за предоставяне на безплатна правна помощ можете да получите и от адвокатската колегия във вашия регион.

За повече информация се обърнете към Националното бюро за правна помощ. Посетете секция „Контакти“.

Skip to content