Законодателство

Наказателен кодекс на Република България - изтегли

Наказателно-процесуален кодекс на Република България - изтегли

Граждански процесуален кодекс на Република България - изтегли

Семеен кодекс на Република България - изтегли

Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престапления - изтегли

Правилник за прилагане на Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престапления - изтегли

Закон за правната помощ - изтегли

Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство - изтегли

Закон за борба с трафика на хора - изтегли

Закон за закрила на детето - изтегли

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета - изтегли

Директива на Съвета 2004/80/EО от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления - изтегли

Европейска конвенция за компенсация на пострадали от насилствени престъпления - изтегли

Зелена книга - Обезщетения за жертвите на престъпления (COM/2001/0536 финален вариант) - изтегли

Рамково Решение на Съвета 2001/220/JHA от 15 март 2001 г. относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления - изтегли

Регламент на Съвета на Европа No 44/2001 от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и привеждането в сила на решения по гражданските и търговски въпроси - изтегли

Изводи от Европейския Съвет в Тампере (точка 32) - Свали файл

Инструкция № Iз-507  на МВР от 26 март 2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурните звена на национална служба “полиция” - изтегли

Bulgarian