Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е създаден към мнинистъра на правосъдието по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Националният съвет отговаря за:

  • изплащането на финансовите компенсации;
  • изготвя образец на молбата за финансова компенсация на български, английски, френски и немски език, списък на документите, които са необходими за разглеждането й, образци на формуляра и на протокола по чл. 6а, ал. 2 и 3, на декларацията по чл. 18, ал. 7, както и формулярите по чл. 19, ал. 2 и чл. 24, ал. 8 , и ги предлага за утвърждаване на министъра на правосъдието;
  • разработва политиката, планирането и представянето на законодателни и практически инициативи в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
  • координира дейността на органите и организациите, които информират пострадалите за техните права, във връзка с изпълнението на закона;
  • оказва съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация и ги изпраща на компетентния орган на другата държава членка;
  • възлага провеждането на виктимологични изследвания и осъществява съгласуването на други изследователски програми в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
  • провежда и координира информационната дейност по закона;
  • организира и провежда подготовката и обучението на кадри в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления; осъществява международното сътрудничество в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
  • ежегодно представя пред министъра на правосъдието доклад за предприетите действия за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления;
  • най-малко веднъж на три месеца се отчита пред министъра на правосъдието за изразходваните средства във връзка с подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления.

Настоящият състав на Съвета е определен със Заповед № ЛС-04-1334/02.08.2017 г., изменена със Заповед № ЛС-04-1396/11.09.2017 г. на министъра на правосъдието.

Председател: Десислава Ахладова – заместник министър на правосъдието

Членове:

Веска Райчева – съдия във Върховния касационен съд;

Радосвета Раева – прокурор във Върховната касационна прокуратура;

Благородна Макева – старши комисар, д-р, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерство на вътрешните работи;

Александър Ставрев – старши юрисконсулт, дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването” в Министерство на здравеопазването;

Мария Бойчева – главен юрисконсулт, отдел “Правно обслужване и обществени поръчки“, дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси” в Министерство на труда и социалната политика;

Ася Първанова – главен експерт, отдел „Основни държавни функции”, дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите;

Мария Стоева – главен юрисконсулт, дирекция „Консулски отношения” в Министерство на външните работи;

Любомир Димов – главен юрисконсулт, дирекция „Правни дейности” в Министерство на правосъдието и председател на Експертната комисия към Съвета;

Иван Димитров – юрисконсулт, дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” в Държавната агенция за закрила на детето;

Камелия Тодорова – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;

Никола Рангелов – член на Висшия адвокатски съвет;

Росанка Венелинова – представител на Българската асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите.

Резервни членове:

Любка Андонова – съдия във Върховния касационен съд;

Петя Маринова – прокурор във Върйовна касационна прокуратура;

Ваня Георгиева – началник сектор „Методическо ръководство на дейността по разследване“, Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерство на вътрешните работи;

Любомира Любомирова – старши юрисконсулт, дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването” в Министерство на здравеопазването;

Пламена Петрова – старши юрисконсулт, отдел “Правно обслужване и обществени поръчки“, дирекция  „Правно и административно обслужване и човешки ресурси” в Министерство на труда и социалната политика;

Маринела Давидова – главен експерт, отдел „Основни държавни функции”, дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите;

Ралица Димитрова – старши юрисконсулт, дирекция „Консулски отношения” в Министерство на външните работи;

Наталия Граматикова – държавен експерт в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ в Министерството на правосъдието;

Теодора Лалова – младши експерт, отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ в Държавната агенция за закрила на детето;

Десислава Иванова – старши експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора;

Петър Божков – член на Висшия адвокатски съвет;

Стилиян Иванов – представител на Българската асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите.

Секретар на Съвета: Георги Спасов – главен експерт, дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ в Министерство на правосъдието, заместник-председател на Експертната комисия към Съвета.

Към Националният съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления е създадена Експертна комисия за подпомагане на дейността му.

Комисията:

– разглежда постъпилите молби за финансова компенсация, изготвя становище за основателността на всяка от тях и проект на решение;

– подпомага националния съвет при изплащането на финансовите компенсации;

– подпомага националния съвет при изготвянето на образците на документи по чл. 21, т. 2 от закона;

– подпомага националния съвет при разработването на политиката, планирането и представянето на законодателни и практически инициативи в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;

– подпомага националния съвет при координиране на дейността на органите и организациите по чл. 6, ал. 1 от закона във връзка с изпълнението на закона;

– подпомага националния съвет при оказването на съдействие на български граждани, пострадали от престъпления на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, при попълване на молбите за финансова компенсация;

– подпомага националния съвет при възлагане на провеждането на виктимологични изследвания и осъществяване на съгласуването на други изследователски програми в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;

– подпомага националния съвет при провеждането и координирането на информационната дейност по чл. 6, 6а, 6б и 7 от закона;

– подпомага националния съвет при организирането и провеждането на подготовката и обучението на кадри в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;

– подпомага националния съвет при осъществяването на международното сътрудничество в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;

– подпомага министъра на правосъдието при осъществяването на процедурата по избор на организации за подкрепа на пострадали;

– осъществява контрол върху дейността на организациите за подкрепа на пострадали;

– изготвя ежегодния доклад до министъра на правосъдието за предприетите действия за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления;

– най-малко веднъж на три месеца изготвя отчет до министъра на правосъдието за изразходваните средства във връзка с подпомагането и финансовата компенсация на пострадалите от престъпления;

– изпълнява и други функции, определени със заповед на министъра на правосъдието във връзка с прилагане на закона.

Настоящият състав на Експертната комисия е определен със Заповед № ЛС-04-1342/03.08.         2017 г., изменена със Заповед № ЛС-04-1395/11.09.2017 г. на министъра на правосъдието.

Председател: Любомир Димов – главен юрисконсулт, дирекция „Правни дейности” в Министерство на правосъдието

Заместник-председател: Георги Спасов – главен експерт, дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“, в Министерство на правосъдието, лице за контакт от комисията

Членове:

Росен Кожухаров – главен юрисконсулт, дирекция „Правни дейности” в Министерство на правосъдието

Петя Рътарова-Алексиева – главен юрисконсулт в дирекция „Правни дейности

Татяна Трифонова – главен експерт, дирекция „Финанси и бюджет“ в Министерство на правосъдието

en_USEnglish
Skip to content