Законодателство

Наказателен кодекс на Република България 

Наказателно-процесуален кодекс на Република България

Граждански процесуален кодекс на Република България

Семеен кодекс на Република България

Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престапления

Правилник за прилагане на Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престапления

Закон за правната помощ

Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Закон за борба с трафика на хора

Закон за закрила на детето

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета

Директива на Съвета 2004/80/EО от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления

Европейска конвенция за компенсация на пострадали от насилствени престъпления

Зелена книга – Обезщетения за жертвите на престъпления (COM/2001/0536 финален вариант)

Рамково Решение на Съвета 2001/220/JHA от 15 март 2001 г. относно правното положение в в наказателното производство на жертвите от престъпления

 

Skip to content